29 Mei 2020

Liewe Handelinge Familie

Daar is die afgelope week voorsiening gemaak vir kerke en ander plekke van aanbidding om weer
met dienste en verwante geestelike aktiwiteite te begin onderworpe aan streng voorsorg maatreëls
wat onder andere die volgende insluit:

 ‘n Maksimum van 50 persone mag die aktiwiteit bywoon
 ‘n Gesigmasker moet ten alle tye gedra word
 Elke persoon wat die perseel betree se temperatuur moet geneem word en die
gepaardgaande dokument moet voltooi word
 ‘n Afstand van tenminste 1½ meter moet ten alle tye tussen persone gehandhaaf word.
 Die perseel en ander gebruiksgeriewe moet ten alle tye ontsmet word.

Handelinge Bestuur het die aangeleentheid in diepte bespreek ten opsigte van die nuwe
verwikkelinge en wil hiermee bevestig dat ons sal voortgaan met die huidige reëlings soos
uiteengesit in ons vorige skrywe en wat tot ons inligting, baie suksesvol en positief deur julle ervaar
word. Die oorwegende faktor was dat die regulasies dit baie moeilik maak om prakties en met
algehele sekerheid aan die voorwaardes te voldoen en ons wil geensins die moontlikheid skep dat
enige persoon wat die kerkperseel betreë blootgestel kan word aan die COVID-19 virus. Ons het ook
kennis geneem van uitsprake gemaak deur prominente kerkleiers en dit stem ooreen met ons
besluit.

Ons bevestig ook dat selgroepe kan voortgaan met hulle byeenkomste op voorwaarde dat die
regulasies baie streng nagekom word. Selgroepe wat by die kerkgebou vergader is egter uitgesluit
van hierdie reëling. Ons is bereid om doop – en begrafnis versoeke te oorweeg en diegene wat
daarvan gebruik wil maak is welkom om Anita, Erik of Tieka te skakel.
Ons wil ook graag hiermee vir almal wat betrokke is by ons huidige barmhartigheidsdienste met
betrekking tot:

 finansiële bydraes
 die skenking en aankoop van vrugte, groente en ander kruideniersware
 die voorbereiding en verspreiding van kos
baie dankie sê vir julle onbaatsugtige diens en hulp. Die dankbaarheid op die gesigte van veral die
klein kindertjies en senior burgers maak dit alles die moeite werd.

Tot op datum is ons nie bewus van enige van ons lidmate en familie wat positief getoets is vir die
virus en as ons terugkyk na die afgelope drie maande se lewensingrypende veranderinge kan ons
nie anders as om al die lof en dank aan ons Heer te gee vir Sy groot en omvattende genade. Ons is
nie gevrywaar van dit wat op die oomblik in ons land gebeur nie maar ons het wel die onwrikbare
versekering uit Sy woord dat ons elkeen nie hierdie pad alleen stap nie. Maak Ps 37 vers 5 julle eie :
“Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op Hom. Hy sal sorg”

Jesus liefde

Handelinge Bestuur

 

Liewe Handelinge Familie

Ooreenkomstig die verklaring wat deur President Ramaphosa uitgereik is rakende die Corona virus en gepaardgaande riglyne, het die Bestuur van Handelinge besluit om alle dienste, kursusse en byeenkomste met onmiddelike effek op te skort tot verdere kennisgewing.

Ons Sondagdienste sal gedurende normale dienstye op verskillende interaktiewe aanlyn platforms (You Tube, WhatsApp, Facebook en Webblad) gestuur word om sodoende met ons geestelike familie in verbinding te bly. Ons wil ook graag alle selgroepe versoek om waar moontlik, met inagneming van die nodige gesondheidsmaatreëls,  voort te gaan met hulle byeenkomste. Dit is moontlik ook die ideale geleentheid vir ander lidmate om in te skakel by ‘n bestaande selgroep of om nuwe selgroepe te vorm.

Elmore, Erik sowel as Tieka sal nogsteeds beskikbaar wees om gemeentelede by te staan en te ondersteun soos die behoeftes ontstaan.

Ons moedig almal aan om in hierdie tyd te bid en in te tree om God se aangesig te soek vir naasbestaandes en ons land. In hierdie tyd van wêreldwye krisis is dit noodsaaklik dat ons kerk ‘n baken van hoop en vertroue is en Jesus Christus as die antwoord bied.

Ons wil u ook graag versoek om nogsteeds u dankoffer in ons rekening te betaal aangesien ons wil voortgaan om finansiële bystand te verleen aan behoeftige lidmate – meer so in die huidige situasie waarin ons onsself bevind. Die Snap Scan fasiliteit sowel as die bankbesonderhede, op ons webblad, sal onder Besonderhede asook facebook beskikbaar wees, indien u van hierdie maklike metode wil gebruik om fondse oor te plaas.

Ons sal u op hoogte hou met enige verdere ontwikkelinge en sal dit via die elektroniese en sosiale media doen.

Ons bid saam met u vir ons kerk en land en vertrou dat God se genade oor elke lidmaat en sy/haar naasbestaandes sal wees.

Jesus liefde

Handelinge Bestuur

 

 

                 

Ons wil graag jou getuie hoor oor wat die Here in jou lewe gedoen het en wat aan Hom al die lof en die eer bring.

 

Handelinge Jeug is prop vol pret.

 

 

 

In Hand 2:46 lees ons dat gelowiges van huis tot huis bymekaar gekom het in kleiner groepe. Jesus het self gesê waar 2 of meer in My naam bymekaar kom, daar is Ek.

  Registreer op E-pos lys...
 
Die uitstaand kenmerke van die gemeentes in die tyd van Handelinge is opgeteken in Hand 2: 43-47. “(43) Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het almal met diep ontsag vervul. (44) Al die gelowiges was eengesind en het alles met mekaar gedeel.  (45) Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte.  (46) Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaargekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met bludskap en in alle eenvoud geeët, (47) en God geprys.  Die hele volk was hulle goedgesind.  En die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg.”

Almal, elkeen het hiertoe bygedra en hierdie duisende skakerings van Jesus se liefde het Å„ golf van liefde ontketen wat almal goedgesind teenoor hulle gemaak het.  So het die Koninkryk van God kragtig uitgebrei en is God en Sy naam verheerlik.

Laat hierdie jaar opnuut so wees vir Handelinge in Roodepoort en oral waar ons kom.  Liefde, liefde, liefde met begrip en fyn aanvoeling net daar waar jy is!

 

            

 

  Ons wil graag jou getuie hoor oor wat die Here in jou lewe gedoen het en wat aan Hom al die lof en die eer bring.
  Handelinge Jeug is prop vol pret.
  In Hand 2:46 lees ons dat gelowiges van huis tot huis bymekaar gekom het in kleiner groepe. Jesus het self gesê waar 2 of meer in My naam bymekaar kom, daar is Ek.
  Registreer op E-pos lys...
 
Die uitstaand kenmerke van die gemeentes in die tyd van Handelinge is opgeteken in Hand 2: 43-47. “(43) Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het almal met diep ontsag vervul. (44) Al die gelowiges was eengesind en het alles met mekaar gedeel.  (45) Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte.  (46) Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaargekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met bludskap en in alle eenvoud geeët, (47) en God geprys.  Die hele volk was hulle goedgesind.  En die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg.”

Almal, elkeen het hiertoe bygedra en hierdie duisende skakerings van Jesus se liefde het Å„ golf van liefde ontketen wat almal goedgesind teenoor hulle gemaak het.  So het die Koninkryk van God kragtig uitgebrei en is God en Sy naam verheerlik.

Laat hierdie jaar opnuut so wees vir Handelinge Gemeenskap in Roodepoort en oral waar ons kom.  Liefde, liefde, liefde met begrip en fyn aanvoeling net daar waar jy is!